Gogo

From Wikipedia
Oqo na manumanu na Gogo (Anous stolidus)
Oqo na manumanu na Gogo (Anous minutus)

Manumanu na Gogo (Anous) — E dua na manumanu vuka.